Strefa klienta

21

września

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Post opublikowany przez: DORADCA

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową (KIS). Daje ona odpowiedź, czy zainteresowany prawidłowo stosuje przepisy podatkowe, np. czy zgodnie z prawem korzysta z ulg podatkowych albo czy może skorzystać z nich w przyszłości.


Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot (np. stowarzyszenie, spółka cywilna). Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób. Wcześniej można skorzystać z wyszukiwarki już wydanych interpretacji.


Wnioskodawca nie otrzyma interpretacji indywidualnej, jeśli wniosek dotyczy:

 • informacji objętych wiążącymi informacjami stawkowymi;
 • tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
 • sprawy, która została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego;
 • sprawy będącej przedmiotem porozumienia podatkowego albo porozumienia inwestycyjnego z organem podatkowym;
 • stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wskazującego, że jest to czynność unikania opodatkowania;
 • sprawy, która może być rozstrzygnięta w decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści;
 • działań, jakie mogą być uznane za nadużycie prawa, przez które rozumie się dokonanie czynności, opodatkowanych VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.


Ponadto nie można wnioskować o rozstrzygnięcie w drodze interpretacji indywidualnej wątpliwości co do przepisów prawa podatkowego, które:

 • regulują właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych;
 • mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania i odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny czy bez uzasadnienia ekonomicznego.

Złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej można podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie – do Dyrektora KIS (adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała).

We wniosku należy opisać szczegółowo swoją sytuację, zadać pytanie i przedstawić własne stanowisko. Trzeba przy tym złożyć oświadczenie, że przedstawiony problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową i że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia tego oświadczenia niezgodnie z prawdą, wnioskodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych.


Wniosek składany samodzielnie składa się na formularzu ORD-IN. Jeżeli zabraknie tam miejsca, można wykorzystać formularz/e ORD-IN/A.


Wniosek składany przez kilka osób (wspólny) składa się na formularzu ORD-WS, a dane pozostałych osób na formularzu ORD-WS/B. Jeśli zabraknie tam miejsca, można dołączyć formularz/e ORD-WS/A. Jeżeli z wnioskiem występuje kilka osób, to należy wskazać w nim jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Podmiot ten otrzyma interpretację – pozostałe osoby otrzymają jej odpisy.


Jeśli złożony wniosek zawiera braki formalne, urząd wezwie wnioskodawcę do poprawienia błędów w wyznaczonym terminie.


Dyrektor KIS w wydanej interpretacji wskaże, czy wnioskodawca postępuje lub zamierza postępować prawidłowo. Interpretacja, po usunięciu danych osobowych, zostanie też zamieszczona w BIP.


Za wydanie interpretacji trzeba zapłacić 40 zł od pojedynczego problemu opisanego we wniosku. Opłata wzrasta więc, jeśli opisuje się więcej problemów lub wniosek składa kilka osób. Opłatę należy zapłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, na rachunek KIS.

Jeśli zainteresowany działa przez pełnomocnika, to musi dodatkowo zapłacić za pełnomocnictwo – 17 zł (do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej). Nie płaci się za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.


Termin do wydania interpretacji wynosi 3 miesiące (w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – 6 miesięcy). Do tego terminu nie wlicza się okresu oczekiwania między ew. wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem braków przez wnioskodawcę. Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe – to tzw. interpretacja milcząca.


Jeżeli wnioskodawca zechce zaskarżyć otrzymaną interpretację, może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) – za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej – w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji.

Jeśli zamiast interpretacji podatkowej, wnioskodawca otrzyma postanowienie, to może wnieść zażalenie do KIS – w terminie 7 dni. Jeżeli zażalenie nie zostanie uwzględnione, można wnieść skargę do WSA.


Interpretacja indywidualna nie może wnioskodawcy szkodzić. Będzie tak, gdy zastosuje się on do interpretacji, a potem nastąpi jej: zmiana, wygaśnięcie czy uchylenie przez sąd. Zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie interpretacji, o czym zainteresowany zostanie poinformowany, nie wywoła dla niego negatywnych konsekwencji wstecz.


Wnioskodawca nie będzie miał ochrony, gdy w sprawie, w której wydano interpretację indywidualną, pojawiła się decyzja dotycząca:

 • unikania opodatkowania – na skutek podejmowania sztucznych działań lub wykonywania czynności bez uzasadnienia ekonomicznego,
 • nabywania umownych korzyści – stosowania ulg podatkowych oferowanych przez raje podatkowe.
źródło fot. unsplash.com


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij