Strefa klienta

28

czerwca

Ulgi we wpłatach na PFRON, zmiany od 01.07.2016 r.

Post opublikowany przez: DORADCA

Pracodawca, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%, zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat na PFRON.

Wpłaty na PFRON można obniżyć w przypadku zakupu usługi lub produktu, z wyłączeniem handlu, od pracodawcy:

  • zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

  • osiągającego co najmniej 30% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod uwagę brani są pracownicy z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomi.

Warunki obniżenia wpłaty

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doprecyzowuje warunki obniżenia wpłaty (ulgi PFRON), którymi są:

  • udokumentowanie zakupu fakturą,

  • uregulowanie należności za zakup produktu lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności będzie się uważać datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,

  • udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. W przypadku gdy kwota obniżenia będzie przewyższać wartość zakupionego produktu lub usługi, obniżenie będzie przysługiwać tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku VAT, w stosunku do której podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Obniżenie wpłat na PFRON przysługuje do wysokości 50% (dotychczas 80%) wpłaty na PFRON, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu i będzie miało zastosowanie do wpłat należnych za okresy, począwszy od 01.07.2016 r. Przewidziano także, że przysługująca, a niewykorzystana ulga może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dotychczas 12 miesięcy), licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Przepisy przejściowe

Pracodawca, który przed wejściem w życie ustawy nabyły prawo do obniżenia wpłat na PFRON, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto w przypadku gdy pracodawca dokonał potwierdzonego fakturą zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat przed 01.07.2016 r., będzie mógł nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na dotychczasowych warunkach w ciągu tych 12 miesięcy.

Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Od 01.07.2016 r. zacznie obowiązywać przepis, który umożliwi pracodawcom uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń na pracowników niepełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia. Wskazuje on na odstąpienie od wykazywania tzw. efektu zachęty (wzrostu netto zatrudnienia ogółem) w przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego o miesięczne dofinansowanie. Przepis ten znajdzie swoje zastosowanie do dofinansowania należnego za okresy, począwszy od lipca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 1 pkt 4, Art. 2 ust. 1-2 i ust. 5 ustawy z dnia 25.09.2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1886).


Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij