Strefa klienta

14

marca

Sprawozdania i opłaty środowiskowe – do 31 marca

Post opublikowany przez: DORADCA

Przypominamy o obowiązku sporządzenia rocznych wykazów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz ewentualnym wniesieniu opłaty z tego tytułu. Obowiązek ten spoczywa zasadniczo na każdym przedsiębiorcy, który w swojej działalności wykorzystuje samochody, inne pojazdy lub urządzenia spalinowe.

Za co ta opłata?

Opłaty wnosi się za:

– wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (m.in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu)

– przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223)

– pobór wód – z własnych ujęć (wody podziemne, powierzchniowe)

– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (m.in. ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych)

– składowanie odpadów (zarządzający składowiskiem)

Kto jest podmiotem korzystającym?

– przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

– osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa wyżej, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

– jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wysokość opłaty

Opłatę wylicza się w oparciu o obowiązujące w danym roku stawki. Stawki za rok 2015 zawiera Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. z 2014r., poz.790).

Zwolnienie z opłaty

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, dla których roczna wysokość opłaty nie przekracza 800 zł.

Sprawozdanie

Sprawozdanie składa się z zestawienia zbiorczego oraz załączników dotyczących poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska. Zarówno zestawienie zbiorcze, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. Sprawozdanie i opłatę wnosi się do właściwego urzędu marszałkowskiego.

UWAGA!!! Brak konieczności wniesienia opłaty (zwolnienie z opłaty) nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania.


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies:

CMS
Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu.

Google Analytics
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.

Facebook, Youtube i Vimeo
Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij