Strefa klienta

1

października

Elektroniczny plik JPK_VAT już działa!

Post opublikowany przez: DORADCA

Od października Podatników obowiązuje nowy dokumentu – elektroniczne plik JPK_VAT, wspólny dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. To kolejne narzędzie do pozyskania przez Fiskus szczegółowych danych o wybranych transakcjach przeprowadzanych przez podatników. Informacje znajdujące się w ewidencji mają zautomatyzować wykrywanie nieprawidłowości w rozliczaniach VAT. Muszą być rzetelnie sporządzone.

Za każdy błąd w przesyłanej elektronicznie ewidencji VAT od 1 października 2020 r. przepisy VAT przewidują karę pieniężną w wysokości 500 zł .

Realizacja nowych obowiązków powinna opierać się na współpracy osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur, wprowadzanie danych do rejestrów z firmami informatycznym systemów, na których pracuje przedsiębiorca.

Nowe obowiązki w zakresie raportowania, nałożone na Podatnika od 01 października to min.:

 • oznaczanie przesyłanych w pliku JPK faktur kodami GTU (13 kodów),
 • stosowanie oznaczeń literowych dla wybranych transakcji w tym z podmiotami powiązanymi
 • oznaczanie wybranych rodzajów dowodów sprzedaży (3) i dowodów zakupów (2).

1. Oznaczanie przesyłanych faktur w pliku kodami GTU.

 

Obowiązek weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych tzw. kodów GTU i odpowiedniej ich prezentacji w przesyłanym pliku JPK.

Przepisy regulujące zasady wpisywania kodów do ewidencji VAT znajdują się w § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 1127.

 

Przesyłając dane do Ministerstwa Finansów Podatnik powinien stosować oznaczenia GTU (13 kodów) jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw dokonanych przez siebie wybranych towarów i usług. Kody mają dotyczyć również oznaczania faktur zaliczkowych refaktur i korekt faktur tych z tych 13 grup.

Wykaz towarów i usług, które w ewidencji sprzedaży nowego JPK VAT muszą być oznaczone specjalnym kodem GTU a dotyczących dostawy (sprzedaży).

 

GTU_01

napoje alkoholowe

GTU_02

benzyny ,paliw silnikowych ,gazu, oleju, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych

GTU_03

oleju opałowego

GTU_04

wyrobów tytoniowych

 

GTU_05

odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy oVAT, tj.:

 

1) Wraki

– wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 2008 38.11.49.0)

  

2) Odpady

–  odpady szklane (PKWiU 2008 38.11.51.0),
–  odpady z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.11.52.0),
–  pozostałe odpady gumowe (PKWiU 2008 38.11.54.0),
–  odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.11.55.0),
–  odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 2008 38.11.58.0),
–  niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 2008 38.12.26.0),
–  odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 2008 38.12.27)

 

3) Surowce wtórne

–  surowce wtórne metalowe (PKWiU 2008 38.32.2),
–  surowce wtórne ze szkła (PKWiU 2008 38.32.31.0),
–  surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.32.32.0)
–  surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.32.33.0),
– surowce wtórne z gumy (PKWiU 2008 38.32.34.0)

GTU_ 06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj.: tonery, kasety z tuszem, folia typu stretch, procesory komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery, konsole do gier.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10, tj.: pojazdy silnikowe, części i wyposażenie pojazdów

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

GTU_09

Dostawa leków raz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnieo do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.:

-transport drogowy towarów (PKWiU 2015 49.41.1),
-wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 2015 49.41.2),
-usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 2015 49.42.1),
-magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 2015 52.10.1)

 

Szczegółowe informacje i wytyczne co do zakresu towarów i usług mieszczących się w obrębi danego kodu: https://www.podatki.gov.pl/media/6169/broszura-informacyjna-jpk-vat-z-deklaracja.pdf

2. Przesyłając nowe pliki JPK_VAT sprzedawcy oraz nabywcy będą mieli obowiązek oznaczać niektóre transakcje specjalnymi oznaczeniami literowymi.

 

RODZAJ TRANSAKCJI OZNACZENIE LITEROWE
TRANSAKCJE SPRZEDAŻOWE
SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT
EE świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT
TP transakcji dokonywane przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT
TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT
MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT
I_42 wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 I_63 wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT
 B_SPV DOSTAWA dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT
 B_MPV PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

TRANSAKCJE ZAKUPOWE
IMP import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie  z art. 33a ustawy o VAT
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

3. Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu. Stosowane będą po trzy oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupów.

DOWODY SPRZEDAŻY DOWODY NABYCIA
Oznaczenie Rodzaj dokumentu Oznaczenie Rodzaj dokumentu
„RO” dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących „VAT RR” faktura VAT RR
„WEW” dokument wewnętrzny „WEW” dokument wewnętrzny
„FP” faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT(korekta ewidencji) „MK faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową

 

 

Ważne: Transakcje z podmiotami powiązanymi.

TP – jedno z ważnych oznaczeń – tak oznaczamy podmioty powiązane w nowym pliku JPK

To PODATNIK musi oznaczyć transakcje z tymi podmiotami aby dobrze zaraportować. Księgowy nie posiada takiej wiedzy. Kara pieniężna za błąd polegający np. na braku oznaczenia TP dla transakcji z podmiotem powiązanym to 500 zł za każdy błąd. Nie ma limitów kwotowych co do wysokości kwot z faktur z podmiotami powiązanymi. Raportujemy Fiskusowi każdą fakturę.

Podstawa prawna: §10 ust.4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i rozwoju z 15 października 2019r w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Procedura obejmuje relacje występujące pomiędzy następującymi podmiotami powiązanymi:

1)podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, znaczący wpływ oznacza:

a)posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
 • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

b)faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

c)pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

2)podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:

 • ten sam inny podmiot lub
 • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 • spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.

Art. 617. Krewni, określanie stopnia pokrewieństwa.

§1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.

§2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

Stopień pokrewieństwa w linii prostej jak i bocznej, ustala się według liczby urodzeń jaka jest konieczna do powstania pokrewieństwa.

W linii prostej mamy zstępnych i wstępnych.

 • ojciec/matka jest krewnym wstępnym pierwszego stopnia w linii prostej;
 • dziadek/babcia jest krewnym wstępnym drugiego stopnia w linii prostej;
 • dziecko jest zstępnym pierwszego stopnia w linii prostej;
 • wnuczek/wnuczka jest natomiast zstępnym drugiego stopnia w linii prostej;

Linia boczna:

 • brat/siostra jest krewnym drugiego stopnia w linii bocznej;
 • siostrzeniec/siostrzenica/bratanek/bratanica jest krewnym trzeciego stopnia w linii bocznej;

Art. 618. Powinowactwo, określanie linii i stopnia.

§1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.

§2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

 • teść i teściowa to powinowaci pierwszego stopnia w linii prostej;
 • szwagier i szwagierka to powinowaci drugiego stopnia w linii bocznej;
 • siostrzeniec/siostrzenica/bratanek/bratanica małżonka to powinowaty trzeciego stopnia w linii bocznej.

 

Podstawa prawna wprowadzonych od 01 października 2020 r, zmian w raportowaniu plików JPK, rozszerzających obowiązki ewidencyjne w zakresie oznaczania niektórych transakcji.

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz.576),

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Ta strona używa plików cookies więcej

Czym są pliki cookies Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy plików cookies? Korzystając z naszej strony możesz spodziewać się kilku rodzajów plików cookies: CMS Pliki cookies używane są w celu przechowywania informacji o sesji użytkowników zalogowanych do naszego systemu zarządzania treścią strony. Opcja ta dotyczy administratorów serwisu. Google Analytics Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin naszej witryny oraz sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy. Facebook, Youtube i Vimeo Niekiedy nasza strona korzysta z serwisów społecznościowych, wyświetlając za ich pośrednictwem wybrane treści. Te serwisy korzystają z własnych plików cookies. Usuwanie i wyłączanie plików cookies Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

zamknij