Oferta

Reprezentacja w postępowaniach


W obecnych realiach prawnych instytucja reprezentacji procesowej umożliwia stronie postępowania skorzystanie z fachowego zastępstwa prawnego przed sądem lub organem administracji. Radca prawny, czy doradca podatkowy dysponują wiedzą w zakresie prawa procesowego jak i procedury administracyjnej, która jest niezbędna dla skutecznego dochodzenia lub obrony praw przedsiebiorcy w toczącym się postępowaniu.

 
prawo cywilne

 • uczestnictwo w procesie negocjacji umów
 • pomoc w windykacji należności
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

prawo podatkowe

 • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, UKS i Izbą Skarbową
 • reprezentacja przed WSA i NSA

prawo spółek oraz prawo gospodarcze i handlowe

 • zastępstwo prawne w sprawach rejestracji spółek
 • reprezentacja Klienta przez Sądami Rejestrowymi
 • dochodzenie roszczeń przedsiębiorców

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi tego pracownika organizacjami związkowymi, wynikłymi na tle stosunku pracy
 • zastępstwo procesowe Klienta w sprawach z zakresu prawa pracy

prawo administracyjne

 • reprezentacja Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

obrót nieruchomościami

 • reprezentowanie Klienta w zakresie nabywania, zbywania prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych, takich jak użytkowanie, służebność
 • zastępstwo prawne w sprawach wieczystoksięgowych

prawo zamówień publicznych

 • analiza dokumentacji dotyczącej postępowań (w tym SIWZ)
 • sporządzanie pism w toku postępowań, w tym odwołań, skarg do sądów
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą