Oferta

Kadry, płace i ZUS


Outsourcing kadrowo-płacowy i ZUS zapewnia wsparcie w zakresie procesów kadrowo-płacowych oraz w zakresie realizacji obowiązków firmy wobec ZUS, US, PFRON, GUS. Oferujemy Państwu także wsparcie radcy prawego specjalizującego się w prawie pracy i prawie cywilnym. Doradztwo w tym zakresie polega na rozwiązywaniu bieżących problemów oraz na przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentów kształtujących relacje pracodawca – pracownik, np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, wypowiedzenia umów o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz regulaminy ZFŚS. Uczestniczymy również w procesach fuzji i przejęć oraz zmianach organizacyjnych
Prowadzenie kadr i płac to wykonywanie obowiązków wynikających nie tylko z kodeksu pracy i aktów wykonawczych, ale i innych ustaw nałożonych na pracodawcę, zatrudniającego chociażby jednego pracownika. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie akt osobowych pracowników odbywa się w siedzibie naszej kancelarii. Wzory i projekty dokumentów pracowniczych, zestawienia, zaświadczenia, listy płac, wyciągi z przepisów na życzenie Klienta wysyłamy drogą elektroniczną. Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych kadrowych i firmowych. Naszym Klientom oferujemy zarówno współpracę w formie tradycyjnej, jak również on-line.

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej i ZUS proponujemy:

 • zakładanie, prowadzenie, aktualizację i przechowywanie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;
 • ewidencjonowanie badań lekarskich pracowników;
 • rozliczanie urlopów i innych nieobecności, ewidencjonowanie czasu pracy;
 • wystawianie zaświadczeń i zestawień danych kadrowych;
 • zgłoszenia (aktualizację) pracodawcy do PIP i PIS;
 • ustalanie obowiązków pracodawcy związanych z poszczególnymi zawodami lub stanowiskami;
 • sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenia oraz należności z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego;
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT);
 • badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi;
 • porady i opiekę specjalisty ds. kadrowych – informowanie o zmianach w prawie pracy;

Dodatkowe usługi w zakresie kadr i płac dostępne za pośrednictwem naszego krakowskiego biura:

 • sporządzanie deklaracji PFRON oraz dofinansowań SODiR
 • wnioski o ustalenie kapitału początkowego;
 • zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemców;
 • dofinansowania i staże z urzędu pracy;
 • wyszukiwanie i dokumentacja szkoleń dofinansowanych z EFS;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczenia emerytalnego;
 • help desk tj. wykonanie konkretnego zlecenia np. – uporządkowanie akt, stworzenie wewnętrznej dokumentacji kadrowej klienta, sporządzanie harmonogramów czasu pracy dostosowanych do specyfiki pracy u Klienta, doradztwo podczas kontroli PIP, ZUS – w krótkim terminie, w sytuacji nagłej potrzeby.