Offer

human resources, payroll and social security


Prowadzenie kadr i płac to wykonywanie obowiązków – wynikających nie tylko z kodeksu pracy i aktów wykonawczych, ale i innych ustaw – nałożonych na pracodawcę, zatrudniającego chociażby jednego pracownika. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie akt osobowych pracowników odbywa się w siedzibie naszej kancelarii. Wzory i projekty dokumentów pracowniczych, zestawienia, zaświadczenia, listy płac, wyciągi z przepisów na życzenie Klienta wysyłamy drogą elektroniczną. Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych kadrowych i firmowych.
W ramach obsługi kadrowo-płacowej i ZUS proponujemy:

 

 • zakładanie, prowadzenie, aktualizację i przechowywanie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • ewidencjonowanie badań lekarskich pracowników
 • rozliczanie urlopów i innych nieobecności, ewidencjonowanie czasu pracy
 • wystawianie zaświadczeń i zestawień danych kadrowych
 • zgłoszenia (aktualizację) pracodawcy do PIP i PIS
 • ustalanie obowiązków pracodawcy związanych z poszczególnymi zawodami lub stanowiskami
 • sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenia oraz należności z
 • tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT)
 • badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi
 • porady i opiekę specjalisty ds. kadrowych – informowanie o zmianach w prawie pracy

 

Dodatkowe usługi dostępne za naszym pośrednictwem:

 

 • uzyskiwanie dofinansowań z PFRON
 • wnioski o ustalenie kapitału początkowego
 • zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemców
 • dofinansowania i staże z urzędu pracy
 • wyszukiwanie i dokumentacja szkoleń dofinansowanych z EFS
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczenia emerytalnego.