Strefa klienta


economic-1050731_1920

28

czerwiec

Ulgi we wpłatach na PFRON, zmiany od 01.07.2016 r.

Post opublikowany przez: DORADCA

Pracodawca, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
i u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%, zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat na PFRON.

Wpłaty na PFRON można obniżyć w przypadku zakupu usługi lub produktu, z wyłączeniem handlu, od pracodawcy:

  • zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • osiągającego co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod uwagę brani są pracownicy z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomi.

Warunki obniżenia wpłaty.
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, doprecyzowuje warunki obniżenia wpłaty, którymi są:

  • udokumentowanie zakupu fakturą,
  • uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności będzie się uważać datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,
  • udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.
    W przypadku gdy kwota obniżenia będzie przewyższać wartość zakupionej produkcji lub usługi, obniżenie będzie przysługiwać tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze, pomniejszonej
    o kwotę podatku VAT, w stosunku do której podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Obniżenie wpłat na PFRON przysługuje do wysokości 50% (dotychczas 80%) wpłaty na PFRON, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu i będzie miało zastosowanie do wpłat należnych za okresy, począwszy od 01.07.2016 r.

Przewidziano także, że przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dotychczas 12 miesięcy), licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Przepisy przejściowe.
Pracodawca, który przed wejściem w życie ustawy nabyły prawo do obniżenia wpłat na PFRON, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Również pracodawca, który przed 01.07.2016 r. dokonał potwierdzonego fakturą zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat, będzie mógł nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na dotychczasowych warunkach w ciągu tych 12 miesięcy.
Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych..
Od 01.07.2016 r. zacznie obowiązywać przepis, który umożliwi pracodawcom uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń na pracowników niepełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia.
Wskazuje on na odstąpienie od wykazywania tzw. efektu zachęty (wzrostu netto zatrudnienia ogółem) w przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia
u pracodawcy ubiegającego o miesięczne dofinansowanie. Przepis ten znajdzie swoje zastosowanie do dofinansowania należnego za okresy przypadające począwszy od lipca 2016 r.

Podstawa prawna.
Art. 1 pkt 4, Art. 2 ust. 1-2 i ust. 5 ustawy z dnia 25.09.2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1886.


Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>