Strefa klienta


analizy_ekonomiczne

5

luty

Analizy finansowe, ekonomiczne …

Post opublikowany przez: DORADCA

Z myślą o Państwa komforcie uzupełniliśmy naszą ofertę naszego krakowskiego Biura o nowe zakresy, które wpłyną na zwiększenie efektywności podejmowanych przez Państwa decyzji, jak również przekażą informację o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Badanie ekonomiczne – nie jest to bezpośrednia analiza finansowa, ale badanie skupione na weryfikacji czynników kierujących rozwojem rynku oraz konkurencji, kwantyfikacja głównych czynników ryzyka, ocena istotnych kontraktów oraz ich wpływ na przyszły wynik finansowy, ocena bieżącego stanu kondycji przedsiębiorstwa w kontekście przyszłej koniunktury gospodarczej.

Analiza finansowa – ocena sytuacji finansowej, określenie poziomu rentowności poprzez badanie wskaźnikowe, ewaluacja efektywności alokacji kapitałów własnych oraz obcych, analiza wykorzystania dźwigni finansowej w działalności finansowej oraz operacyjnej, wskazanie poziomu zagrożenia braku płynności oraz wypłacalności.

Wyceny przedsiębiorstw – wyceny m.in. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE). Wyceny porównawcze na bazie mnożników rynkowych, wyceny majątkowe, w tym metoda likwidacyjna. Wyceny kapitału własnego oraz wartości całego przedsiębiorstwa.

Biznesplany – przygotowanie skrótowych oraz szczegółowych biznesplanów w celu otrzymania dotacji z UE, wniosków kredytowych oraz dla jednostek wewnętrznych.

Audyty efektywności (nowość) – szczegółowe badanie poszczególnych elementów działalności operacyjnej, finansowej, inwestycyjnej przedsiębiorstwa pod katem wykrycia istotnych elementów nieefektywności ze wskazaniem prawidłowych ścieżek rozwoju oraz narzędzi naprawczych.

Prognozy finansowe (budżety) – na podstawie analiz finansowych – sporządzanie długoletnich prognoz z uwzględnieniem oczekiwanych zmian odnośnie inflacji, stóp procentowych, kursów walutowych czy wzrostu PKB.

Ewaluacje projektów gospodarczych – ocena opłacalności projektów gospodarczych. Wskazanie progu rentowności danego projektu, głównych zmiennych wpływających na przepływy pieniężne z projektu. Oszacowanie kosztu kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie.

Strategie rozwoju – opracowanie strategii rozwoju dla nowych projektów, w tym przygotowanie modelu biznesowego, przewag konkurencyjnych oraz głównych czynników ryzyka.

Dotacje – pomoc przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, w tym: wniosku o dotację, biznesplanu oraz wsparcie przy współpracy z partnerami strategicznymi.